فیزیوتراپی چیست

  1. خانه
  2. فیزیوتراپی چیست
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی خدمتی است به افراد و جامعه که فقط توسط فیزیوتراپیست صورت می گیرد. دیدگاه منحصر به فرد فیزیوتراپیست از بدن, نیازها و توانایی های حرکتی در رسیدن به تشخیص درست و بهترین روش درمانی نقش اساسی دارد.کلیه روشهای درمان درد، تسکین درد، تکنیک های به روز جهانی رشته فیزیوتراپی، دستگاههای پیشرفته و اختصصاصی در فیزیوتراپی و وجود متخصصین فیزیوتراپیست در بهترین فیزیوتراپی با نام کلینیک فیزیوتراپی ایرانیان موجود میباشد.

۱۲ کاربرد و فواید فیزیوتراپی – بهترین فیزیوتراپی در اصفهان

مهمترین کاربرد و فواید فیزیوتراپی ایرانیان این است که فرد را به کیفیت زندگی بالاتری برساند، عملکرد را تا جایی که امکانپذیر هست به حد مطلوب برای آن فرد برساند.مهمترین فایده فیزیوتراپی این است که فرد را به کیفیت زندگی بالاتری برساند، عملکرد را تا جایی که امکانپذیر هست به حد مطلوب برای آن فرد برساند.

زانو جامپر

علت تاندونیت کشکک یا زانوی پرش چیست

زانوی پرش ، تاندونوپاتی کشکک ، زانوی جامپر تشخیص بالینی درد و اختلال در تاندون کشکک است
و به فشار بیش از حد عملکردی ناشی از پریدن اشاره دارد .زانوی جامپر نوعی آسیب تاندون
است که در ورزشکاران در نقطه ای که تاندون به استخوان می چسبد دیده می شود. زانوی جامپر
معمولاً شامل اتصال تاندون کاسه زانو به قطب پایین کاسه زانو می شود.این وضعیت با محدود کردن
شرکت در ورزش می تواند برای ورزشکاران حرفه ای پایان کار باشد.