فیزیوتراپی زانو

  1. خانه
  2. فیزیوتراپی زانو
زانو جامپر

علت تاندونیت کشکک یا زانوی پرش چیست

زانوی پرش ، تاندونوپاتی کشکک ، زانوی جامپر تشخیص بالینی درد و اختلال در تاندون کشکک است
و به فشار بیش از حد عملکردی ناشی از پریدن اشاره دارد .زانوی جامپر نوعی آسیب تاندون
است که در ورزشکاران در نقطه ای که تاندون به استخوان می چسبد دیده می شود. زانوی جامپر
معمولاً شامل اتصال تاندون کاسه زانو به قطب پایین کاسه زانو می شود.این وضعیت با محدود کردن
شرکت در ورزش می تواند برای ورزشکاران حرفه ای پایان کار باشد.