الکترومیوگرافی

الکترومیوگرافی

الکترومیوگرافی(EMG) یک آزمایش تشخیصی است که نحوه عملکرد عضلات و اعصاب را اندازه گیری می کند. پزشکان سوزن های نازکی را از طریق پوست و داخل ماهیچه ها وارد می کنند. هنگامی که عضلات خود را حرکت می دهید، الکترودهای انتهای سوزن ها فعالیت عضلات را اندازه گیری می کنند.