فیزیوتراپی ایرانیان
عصب رادیال

آسیب عصب رادیال و درمان آن با فیزیوتراپی

عصب رادیال به عنوان یک عصب محیطی دستگاه عصبی مرکزی است که عملکرد حرکتی و حسی دست ها
را کنترل می کند. آسیب عصب رادیال در حرکت مچ، انگشتان و بازو اختلال به وجود می آورد. فیزیوتراپی
عصب رادیال یکی از بهترین روش های درمان این آسیب ها است.

فیزیوتراپی ایرانیان

حرفه ای ترین مرکز فیزیوتراپی

خدمات ما

مؤسسه فیزیوتراپی ایرانیان
فیزیوتراپی ایرانیان
This is Progress Bar50%
50%